2000.


2000. január 19.: Szociális Bizottság ülése

Polgármesteri Hivatal, 15.00 óra


2000. február 8.: Pénzügyi Bizottság ülése

Polgármesteri Hivatal, 17.00 óra

2000. február 10.: Képviselő testület ülése

Polgármesteri Hivatal, 17.00 óra
Napirend:
 1.np.: A Képviselő Testület első olvasatban megtárgyalta Fertőd Város 2000.
     évi költségvetés tervezetét.
     Határozatot hozott arról, hogy max. 6 fő, felsőoktatási intézetben
     tanuló (első diploma megszerzése céljából) fertődi diák felsőoktatá-
     si szociális ösztöndíj-kérelmét támogatja.
     Az ösztöndíj megitéléséről a Nemzeti Alapítvány dönt, mértéke:
     max. 11.000 Ft/hónap/fő, melyből 3.000-3.000 Ft -ot Fertőd Város
     Önkormányzata, illetve a Megyei Közgyűlés finanszíroz, s ezt egészíti
     ki max. 5.000,- Ft összeggel a Nemzeti Alapítvány. 
 2.np.: A Képviselő Testület helyt adott a VELUX Magyarország Fertődi Építő-
     komponens Kft. (VELUX Magyarország Kft.) kérelmének, és értékesíti 
     számára a Malom-köz elnevezésű utat. 

Az ülést teljes terjedelemben a Fertőpart Televízió (FTV) élő adásban sugározta.

2000. február 28.: Pénzügyi Bizottság ülése

Polgármesteri Hivatal, 17.00 óra

2000. február 29.: Képviselő testület ülése

Polgármesteri Hivatal, 17.00 óra
Napirend:
 1.np.: A Képviselő Testület elfogadta Fertőd Város 2000. évi költségvetését.
 2.np.: A Képviselő Testület jóváhagyta az 1999. évi költségvetés zárszámadás
     előtti, a költségvetési előirányzatok változása miatti módosítását.
 3.np.: A Képviselő Testület döntött a 2000. évi szilárd hulladékszállítási
     díjakról.
	 - Rövid áttekintés a megelőző évek szilárd hulladékszállítási díja
	  alakulásáról (éves bontásban, bruttó Ft-ban):
      (Egész évre - jan/dec. - vetített adatok):
		1994: 2.323 Ft/lakás/év	27 % -os áremelés után:
		1995: 2.956 Ft/lakás/év	27 % -os áremelés után:
		1996: 3.764 Ft/lakás/év	13 % -os áremelés után:
		1997: 4.244 Ft/lakás/év	15,3 % -os áremelés után:
		1998: 4.894 Ft/lakás/év	12 % -os áremelés után:
		1999: 5.484 Ft/lakás/év    10,5 % -os áremelés után:
        2000: 6.059 Ft/lakás/év
 4.np.: A Képviselő Testület elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzat
     mellékletét képező, Fertőd Város Polgármesteri Hivatal ügyrendjének
     módosítását.
 5.np.: A Képviselő Testület több, egyes szabálysértési tényállásokat és
     szankciókat tartalmazó helyi rendeletet helyezett hatályon kívül,
     illetve módosított.
 6.np.: Fertőd Város Képviselő Testülete a Fertőd Városi Könyvtár megalapításá-
     ról döntött, elfogadta annak Alapító Okiratát.
 7.np.: Intézményvezetői pályázatok kiírása:
     - Fertődi Általános Iskola igazgatói állására:
      (A vezetői megbízás időpontja: 2000. augusztus 1.)
     - Fertődi Zeneiskola igazgatói állására:
      (A vezetői megbízás időpontja: 2000. augusztus 1.)
     - Fertődi Városi Könyvtár vezetői állására:
      (A vezetői megbízás időpontja: 2000. május 1.)
 8.np.: A Képviselő Testület elfogadta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
     feladatok 1999. évi ellátásáról szóló éves átfogó értékelést.
 9.np.: A Képviselő Testület 2 db belterületi ingatlan (Süttör, Laktanya)
     értékesítéséről döntött. Mindkét ingatlant ipari tevékenység végzése
     céljából vásárolják meg.
     Továbbiakban 1 fő kérésére a 3 éves telek-beépítési kötelezettséget
     további 3 évre meghosszabbította, valamint egy Vasút sori telek 
     esetében az elidegenítési tilalmat feloldotta a Képviselő Testület.
 10.np.: Felsőoktatási szociális ösztöndíj pályázatok elbírálása (1999/2000. 
     tanév II. félévére):
     Összesen 10 pályázó nyújtott be pályázatot, s valamennyi megfelelt a
     kiírás feltételeinek:
     - Dániel Ildikó
     - Fücsök Krisztina
     - Fülöp Gábor
     - Horváth Bors Borbála
     - Marácz Anita
     - Radics Eszter
     - Varga Nikolett
     - Varga Patrícia
     - Zámbó Csaba
     - Zsoldos Zsuzsanna

     Fentiek alapján a Képviselő Testület úgy döntött, hogy valamennyi
     pályázatot elfogadja, azokat továbbítja a Megyei Közgyűlés felé.
     A Nemzeti Alapítvány hozta meg a végső döntést, ami 5 fő támogatását
     teszi lehetővé ezen félévben.

Az ülést - teljes terjedelemben - a Fertőpart Televízió (FTV) technikai
problémák miatt felvételről sugározta.

2000. március 2.: Szociális Bizottság ülése

Polgármesteri Hivatal, 15.00 óra

2000. május 3.: Szociális Bizottság ülése

Polgármesteri Hivatal, 15.00 óra

2000. május 10.: Pénzügyi Bizottság ülése

Polgármesteri Hivatal, 16.15 óra

2000. május 10.: Képviselő testület ülése

Polgármesteri Hivatal, 17.00 óra
Napirend:
  N.e.: A VELUX Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója tájékoztatta a Képvise-
     lő Testületet a Kft. tevékenységéről, fejlesztési terveiről.
	 A Képviselő Testület a VELUX Magyarország Kft. tevékenységét konstruk-
     tívnak tartja, tevékenységének pozitív a megitélése.
 1.np.: Fertőd Város Képviselő Testülete elfogadta az Önkormányzat 1999. évi 
     gazdálkodásáról szóló beszámolót, valamint az 1999. évi költségvetés
     zárszámadását tartalmazó könyvvizsgálói jelentést, rendeletet alkotott
     az Önkormányzat 1999. évi költségvetésének végrehajtásáról.
 2.np.: A Képviselő Testület rendeletet alkotott Fertőd városképe és történelme
     szempontjából meghatározó épített környezet védelméről.
 3.np.: A Képviselő Testület alaptőke emelést hajtott végre a Településkarban-
     tartó Önkormányzati Kft. vonatkozásában (1 MFt-ról 3 MFt -ra).
 4.np.: Döntést, jóváhagyást igénylő ügyek:
     4.1 A Képviselő Testület az alábbi terület- és épületingatlan átadások,
       értékesítések mellett döntött:
	   - A 724/21 helyrajzi számú telekből 129 m2 -es terület átadása az
	    egyházközség részére,
	   - A 724/80 helyrajzi számú telket (3207 m2) eladja a Haydn Kft.
   	    részére, későbbiek során létesülő benzinkút céljára.
	   - A 090/3 helyrajzi számú telket (5000 m2) eladja Kovács Gábor
        csornai lakos részére, fafeldolgozó üzem építése céljára.
	   - A Képviselő Testület foglalkozott a VELUX Magyarország Kft. 
        ingatlanvásárlási szándékával is. Az érintett ingatlan eladása
        elől nem zárkózik el.
	    Ugyancsak foglalkozott az egykori lokátorállomás (majd lőszer-
	    raktár) területének hasznosítási lehetőségeivel is.
     4.2 A Képviselő Testület elfogadta a FERTŐD-PAMHAGEN -i határátkelő
       megnyitásának 10. évfordulója alkalmából, annak megünneplése 
	   kapcsán rendezett ünnepi program tervezetét.
	 4.3 A Képviselő Testület tájékoztatást hallgatott meg a "Tourinform
	   Iroda" tevékenységének felülvizsgálata kapcsán.
	 4.4 A Képviselő Testület döntött a Fertődi Városi Könyvtár intézmény-
	   vezetői állásának betöltésére kiírt pályázat tárgyában.
	   Az intézményvezetői állás betöltésére Fülöpné Simon Edit (Fertő-
	   endréd) pályázatát fogadta el.
	 4.5 Fertőd Város Önkormányzata 80.000 Ft -al támogatja a "Fénysugár
	   Alapítvány" (Agyagosszergény) működtetését.
 5.np.: Egyebek: Tájékoztató hangzott el a Kelet-európai országok felzárkóz-
	   tató programjáról (SAPARD program).

Az ülést teljes terjedelemben a Fertőpart Televízió (FTV) élő adásban sugározta.

2000. június 6.: Szociális Bizottság ülése

Polgármesteri Hivatal, 16.00 óra

2000. július 18.: Pénzügyi Bizottság ülése

Polgármesteri Hivatal, 17.00 óra

2000. július 21.: Képviselő testület ülése

Polgármesteri Hivatal, 15.00 óra
Napirend:
 1.np.: Képviselő, valamint Bizottsági tag lemondása, új Bizottsági tag
	 választása.
	 - Henye József (Tőzeggyár-major) képviselő lemondott mandátumáról,
	  így a törvény értelmében helyére az Önkormányzati választásokon a
	  12. helyet megszerzett 
	  Czifra Attila (Süttör) került.
	 - Koppányné Kiss Melinda szakértő elköltözött Fertődről (Sopronba),
	  így a továbbiakban nem tud résztvenni a Pénzügyi Bizottság
	  munkájában.
	  Helyére a Pénzügyi Bizottság Kelemen Péter fertődi (Süttör) lakost
	  javasolta, s melyet a Képviselő Testület egyhangúlag megszavazott.
 2.np.: A Képviselő Testület módosította a Pénzbeli és természetben nyújtott
	  szociális ellátások helyi szabályairól szóló 8/1995. (V.19.) Ör.
	  rendeletet.
 3.np.: A Képviselő Testület módosította az Önkormányzat által biztosított
	  gyermekvédelmi ellátásokról szóló 10/1998. (IV.11.) Ör. rendeletet.
 4.np.: A Képviselő Testület rendeletet alkotott a Házszámozásról és a házszám
	  megjelölésének módjáról.
 5/1a.np.: A Képviselő Testület elfogadta a Fertődi Zeneiskola Alapíto Okiratá-
	  nak módosítását.
 5/1b.np.: A Képviselő Testület jóváhagyta a Fertőd Városi Könyvtár Szervezeti
	  és Működési Szabályzatát.
 5/2.np.: A Képviselő Testület elfogadta a Nevelési-oktatási intézmények
	  kötelező eszközellátási tervét.
 5/3.np.: A Képviselő Testület döntött:
	  - a vízvezeték hálózat egykori laktanya területén történő tovább-
	   építéséről,
	  - a süttöri óvoda-iskola fűtési rendszerének holland segítséggel
	   történő korszerűsítéséről,
	  - a laktanya területén lévő kétszintes épület (egykoron parancsnoki 	
	   épület) felújításáról, abban gyermekorvosi rendelő, postahivatal,
	   esetleg alsótagozatos iskola kialakításáról, az épületátalakítás
	   tervezési munkáinak azonnali indításáról,
	  - milleniumi emlékkereszt elhelyezéséről a város területén.
	   (Az emlékkereszt helye a későbbiek során kerül kijelölésre).
	  A Képviselő Testület köszönetét nyilvánította a holland testvér-
	  városunknak a süttöri óvoda-iskola fűtésének korszerüsítéséhez
	  nyújtott anyagi támogatásáért.
 5/4.np.: A Képviselő Testület ismét tárgyalta a 2000. május 10 -i ülésének
	  4.1. napirendi ponja alatt tárgyalt ingatlanértékesitések (VELUX
	  Magyarország Kft. ingatlanvásárlási szándéka, ill. az egykori
	  lőszerraktár területének hasznosítása) ügyét, eladásról, ill.
	  vásárlásról döntött.
 5/5.np.: A Képviselő Testület döntött a Fertődi Általános Iskola, valamint
	  a Fertődi Zeneiskola intézményvezetői állásainak betöltésére
	  kiírt pályázatok tárgyában.
	  Az intézményvezetői állások betöltésére
		Varga Jenő (Eszterháza) - Általános Iskola, ill.
 		Bertha János (Eszterháza) - Zeneiskola pályázatát fogadta el.
		Az Általános Iskola igazgatója további 8 évig, mig a Zeneiskola
		igazgatója további 10 évig tölti be ezen posztot.

Az ülést teljes terjedelemben a Fertőpart Televízió (FTV) élő adásban sugározta.

2000. szeptember 21.: Képviselő testület ülése

Polgármesteri Hivatal, 17.00 óra
Napirend:
 Napirend előtt:
    - Henye József lemondása következtében megüresedett települési képviselői
	 helyet Czifra Attila foglalta el, miután esküt tett.
    - Polgármesteri beszámoló aktuális kérdésekről:
	 - Beszámoló hangzott el a Haydn Társaság (Budapest) 2000. szeptember 9-én
      megtartott üléséről.
	 - Polgármester Úr ismertette dr. Orbán Viktor Úr, a Magyar Köztársaság
	  Miniszterelnöke részére, az Esterházy kastély felújítása tárgyában írt
	  levelét.
 	 - A "Községfejlesztő Alapítvány" pályázatot nyújtott be a volt "TIT"
	  Székház (Fertőd, Fő út 7.) (ingyenes) visszaigénylésére.
	 - Beszámolt az Okmányiroda (folyamatban lévő) kialakításának helyzetéről.
	 - Ismertette a gázközmű-vagyon önkormányzatokat megillető, fennmaradt
	  része (Fertőd város esetében 29.204.619,- Ft) várható megváltásának
	  helyzetét.
	 - Bemutatta a volt süttöri laktanya egykori parancsnoki épületének
	  felújítására vonatkozó építészeti terveket. Kedvező döntés esetén az
	  épületben gyerekorvosi rendelő, postahivatal, valamint az általános
	  iskola süttöri alsó tagozata kerülne elhelyezésre.
	  A kivitelezés indíthatóságáról - a beruházási vonzat ismeretében - a
	  Képviselő Testület egy későbbi időpontban dönt.
	 - Bemutatta Ivanics Ferenc Úr, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés
	  Elnöke által a Millenium alkalmából a városnak adományozott művészi
	  kivitelű faliórát.

 1.np.: A Képviselő Testület egyhangúlag elfogadta Fertőd Város 2000. évi
	 költségvetésének módosítását.
 2.np.: A Képviselő Testület egyhangúlag elfogadta az Önkormányzat 2000. év
	 I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót.
 3.np.: A Képviselő Testület egyhangúlag jóváhagyta a Gyermekjóléti Szolgálat
	 Szervezeti és Működési Szabályzatát.
 4.np.: A Fertődi Zeneiskola Pedagógiai programjának és helyi tantervének
     jóváhagyásához szakértőt jelölt ki, Béres Károly szakértő személyében.
	 A megbízás díja: 40.000,- Ft.
 5.np.: A Képviselő Testület elfogadta a Haydn Kft. gyermekélelmezési árak
	 viszonylag magas, 18-19 % -os emelésére vonatkozó kérelmét.
 6.np.: Polgármester Úr egy felvetésre reagálva tájékoztatta a lakosságot,
	 hogy a korábbi Képviselői Testületi határozat alapján a város 
	 területén elhelyezésre kerülő autóbuszvárók telepítése késik, de az
	 ősz folyamán azokra mindenképpen sor kerül.

Az ülést teljes terjedelemben a Fertőpart Televízió (FTV) élő adásban sugározta.

2000. október 2.: Szociális Bizottság ülése

Polgármesteri Hivatal, 16.00 óra

2000. október 19.: Szociális Bizottság ülése

Polgármesteri Hivatal, 13.00 óra

2000. október 20.: Oktatási, kulturális és idegenforgalmi Bizottság ülése

Polgármesteri Hivatal, 07.30 óra

2000. október 26.: Pénzügyi Bizottság ülése

Polgármesteri Hivatal, 16.00 óra

2000. november 14.: Pénzügyi Bizottság ülése

Polgármesteri Hivatal, 17.00 óra

2000. november 15.: Képviselő testület ülése

Polgármesteri Hivatal, 16.00 óra
Napirend:
 Napirend előtt:
    - Polgármester Úr tájékoztatta a lakosságot és a Képviselő Testületet:
	 - az Eszterházy kastély sorsát érintő kormányzati döntésekről,
 	 - a Rekultív Kft. fertőszentmiklósi hulladéklerakó telepének átadásá-
	  ról,
	 - a hónap elején Bruck -ban megtartott térségi társulás üléséről,
	 - a Petőházi úti telekvásárlás állásáról,
	 - a Polgármesteri Hivatal interneten történő elérhetőségéről, az
	  elektronikus levelezés (e-mail) bevezetéséről.
 1.np.:  A Képviselő Testület egyhangúlag elfogadta az Önkormányzat 2001. évi
	  költségvetési koncepcióját.
 2/1.np.: A Képviselő Testület hatályon kívül helyezte a "Fertőpart TV" -vel
	  történő együttműködésről szóló 7/1999. (III.11.) K.H. számú
	  Képviselő Testületi határozatot.
	  A Képviselő Testület kinyilvánította azon szándékát, hogy fontosnak
	  tartja a lakosság helyi közügyekről történő folyamatos tájékoztatá-
	  sát, többek között a Képviselő Testületi ülések élő TV közvetítéseit
	  is.
 2/2.np.: A Képviselő Testület elutasította dr. Ferenczy Attila és dr. Ferenczy
	  Annamária Tőzeggyárban lévő belterületi ingatlanáról való beépítési-,
   	  ill. elidegenítési tilalom törlésére vonatkozó kérelmét.
 2/3.np.: Kocsis Ferenc képviselő rövid tájékoztatást adott a lakosság szilárd-
	  hulladék elszállítására, továbbá a lomtalanítás végrehajtására vonat-
	  kozó panaszai kapcsán.
 2/4.np.: Felsőoktatási szociális ösztöndíj pályázatok elbírálása (2000-2001. 
      tanév I. félévére):
      Összesen 12 fő nyújtott be pályázatot, de csak 3 (legfeljebb 4 fő)
      támogatására nyújt lehetőséget a Megyei Közgyűlés:
	  - Herbst Szilvia
	  - Horváth Georgina
	  - Marácz Anita
	  - Őri Sándor
	  - Őri Veronika
	  - Radics Eszter
      - Szalai Ferenc
	  - Tóth Edina
      - Varga Nikolett
      - Varga Patrícia
	  - Zambó Csaba
	  - Zsoldos Zsuzsanna
 
Az ülést teljes terjedelemben a Fertőpart Televízió (FTV) élő adásban sugározta.

2000. december 12.: Szociális Bizottság ülése

Polgármesteri Hivatal, 15.00 óra

2000. december 18.: Közmeghallgatással egybekötött Képviselő testületi ülés

Polgármesteri Hivatal, 17.00 óra
Napirend:
1.np.: Polgármester Úr beszámolója hangzott el az Önkormányzat 2000. évi munká-
    járól, a végrehajtott beruházásokról, a tervezett 2001. évi fejlesztések-
    ről.
2.np.: Közmeghallgatás.
3.np.: A Képviselő Testület egyhangú döntéssel módosította az Önkormányzat 2000.
    évi költségvetéséről szóló 1/2000. (II.29.) KT. számú rendeletét.
4/1.np.: A Képviselő Testület egyhangúlag döntött a Fertőd Város Településszer-
    kezeti Terv elkészíttetésének szükségességéről, a tervezés indításáról.
4/2.np.: A KT. ugyancsak döntött a Fertőd Város Szabályozási Tervének és helyi
    Építési Szabályzatának módosítása tárgyában, irányelveket határozott meg
    mind a Településszerkezeti Terv elkészítéséhez, mind a Szabályozási Terv
    átdolgozásához.
4/3.np.: A KT. döntött a Fertőd, Tavas Üdülőpark projekt építési szabályzatának
    irányelveiről is.
5.np.: A Képviselő Testület egyhangú döntéssel jóváhagyta a Fertőd, Fő út 80.
    szám alatti beépített ingatlan értékesítésére vonatkozó javaslatot.
    Az érintett lakók elhelyezéséről 2001. április 30 -ig kell gondoskodnia
    az Önkormányzatnak.
6.np.: A Képviselő Testület elfogadta a süttöri városrészben (iparterületi rész)
    tervezett csapadékvízelvezető árok létesítésére vonatkozó javaslatot,
    felhatalmazta a Polgármester Urat a vállalkozási szerződés megkötésére.
7.np.: A Képviselő Testület egy fő tartózkodásával (Zeneiskola intézményvezető)
    elfogadta a Fertődi Zeneiskola alábbi dokumentumait:
	 - Szervezeti és Működési Szabályzat,
	 - Közalkalmazotti Szabályzat.

Az ülést teljes terjedelemben a Tér Televízió felvételről sugározta.


Fertőd város zászlaja
Fertőd város zászlaja (Fotó: Kocsis F.)


Frissítve: 2000.12.30. Copyright © Kocsis Ferenc, 2000.