2001.


2001. január 24.: Pénzügyi Bizottság ülése

Polgármesteri Hivatal, 17.00 óra

2001. január 31.: Pénzügyi Bizottság ülése

Polgármesteri Hivatal, 16.00 óra

2001. január 31.: Képviselő testület ülése

Polgármesteri Hivatal, 17.00 óra
Napirend:
1.np.: A Képviselő Testület egyhangúlag elfogadta a Fertőd, Tavas Üdülőpark
    projekt beterjesztett építési tervdokumentációját, további változtatások
    igénye nélkül.
2/1.np.: A Képviselő Testület egy fő tartózkodásával egyenlőre elutasította a
    Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Rt. kérelmét a víziközmű-vagyon
    egyes elemeinek fent nevezett Rt. -be történő apportálása tárgyában.
2/2.np.: A Képviselő Testület döntött a 2001. évi víz- és csatornadíjakról:
     Vízszolgáltatás díja:               127,70 Ft/m3 + ÁFA
     Csatornaszolgáltatás díja (lakosság részére):   137,00 Ft/m3 + ÁFA
                  (vállalkozások részére): 129,50 Ft/m3 + ÁFA
3.np.: A Képviselő Testület egyhangúlag elfogadta a Város Polgármestere által
    előterjesztett, a Pénzügyi Bizottság által előzetesen megtárgyalt
    Fertőd Város 2001. évi Költségvetését.
4/1.np.: A Képviselő Testület egyhangú döntéssel megbízta Czifra Attila képvi-
    selőt a megüresedett Szociális Bizottság tagsági hely betöltésére.
4/2.np.: A Képviselő Testület egy fő tartózkodásával elfogadta a Zeneiskola
    Pedagógiai Programját.
4/3.np.: Ingatlanvásárlási kérelmek elbírálása:
	 - A Képviselő Testület nem támogatta (egyhangú döntéssel) a Morija Kft.
      ingatlanvásárlási kérelmét (a volt szovjet laktanya területén lévő
      belterületi ingatlan).
	 - A Képviselő Testület jóváhagyta Neumann Péter (Wien, Ausztria)
	  részére történő ingatlan értékesítést (Tőzeggyár, belterület).
	  Az ingatlan eladási ára: 2.000 Ft/m2.
	 - A Fertőd, Fő út 80. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt
	  pályázatot - kikiáltási áron - a VELUX Magyarország Kft. nyerte.
	  A pályázat alapján a vállalkozás részére történő értékesítést a
	  Képviselő Testület egyhangúlag elfogadta.

Az ülést teljes terjedelemben másnap a Tér Televízió felvételről sugározta.

2001. február 28.: Szociális Bizottság ülése

Polgármesteri Hivatal, 15.00 óra

2001. március 8.: Pénzügyi Bizottság ülése

Polgármesteri Hivatal, 17.00 óra

2001. március 12.: Képviselő testület ülése

Polgármesteri Hivatal, 17.00 óra
Napirend:
1.np.: A Képviselő Testület döntött a 2001. évi szilárd hulladékszállítási
    díjakról.
	 - Rövid áttekintés a megelőző évek szilárd hulladékszállítási díja
	  alakulásáról (éves bontásban, 110 literes kukaedény esetén,
      bruttó Ft-ban):
      (Egész évre - jan/dec. - vetített adatok):
		1994: 2.323 Ft/lakás/év	27 % -os áremelés után:
		1995: 2.956 Ft/lakás/év	27 % -os áremelés után:
		1996: 3.764 Ft/lakás/év	13 % -os áremelés után:
		1997: 4.244 Ft/lakás/év	15,3 % -os áremelés után:
		1998: 4.894 Ft/lakás/év	12 % -os áremelés után:
		1999: 5.484 Ft/lakás/év    13,1 % -os áremelés után:
        2000: 6.204 Ft/lakás/év	15,6 % -os áremelés után:
        2001: 7.172 Ft/lakás/év
	  Fentieken túlmenően változás történt a hulladékszállítási díjak
	  szerkezetében is. A 2001. évre érvényes díjaknál már meghatározásra
	  kerültek a 110 literes kukaedényeken túlmenően a 120, a 240 és 1100
	  literes kukaedények ürítési díjai is.
	  Ezen díjak az alábbiak:
	  - 110 literes kukaedény ürítési díja:  140 Ft/ürítés (bruttó)
	  - 120 literes kukaedény ürítési díja:  152 Ft/ürítés (bruttó)
	  - 240 literes kukaedény ürítési díja:  304 Ft/ürítés (bruttó)
	  - 1100 literes kukaedény ürítési díja:  1397 Ft/ürítés (bruttó)
2.np.: A Képviselő Testület egyhangúlag elfogadta Fertőd Város Önkormányzatának
    a közoktatási feladatok ellátására vonatkozó feladatellátási, intézmény-
    hálózat működtetési és fejlesztési tervét.
3/a.np.: A Képviselő Testület 2 fő tartózkodása mellett elfogadta a Fő út 80.
	 számú lakóingatlanból - eladás következtében - átköltöztetésre kerülő
	 két család elhelyezésére vonatkozó javaslatot.
3/b.np.: A Képviselő Testület 1 fő tartózkodása mellett helyt adott Nagy
	 Ferenc helyi mezőgazdasági vállalkozó területcserére vonatkozó
	 kérelmének.
3/c.np.: A Képviselő Testület 1 fő tartózkodása mellett döntött a
	 dr. Ferenczi Attila és dr. Ferenczi Annamária részére korábban
	 értékesített, de a beépítési kötelezettségnek eleget nem tett
	 ingatlan tárgyában.
	 A Képviselő Testület még a 45/2000. (XI.15.) K.H. számú határozatában
	 egyhangúlag döntött arról, hogy az elidegenítési- és terhelési tilalmat
	 nem törli. 
	 Az ingatlan visszavásárlását nevezett tulajdonosok a vásárlási összegen
	 felül kamatok, továbbá elvégzett beruházások térítéséhez, egyéb
	 anyagi követelésekhez kötötték.
	 A Képviselő Testület egyben elutasította Kocsis Ferenc képviselő
	 - a vásárlási összegen felüli követelések el nem ismerésére vonatkozó -
	 módosító indítványát.
3/d.np.: A Képviselő Testület egyhangúlag döntött két beruházás előkészítésének
	 indításáról:
	 - Az Önkormányzat 30 napon belül pályázatot ír ki a süttöri város-
	  részen kialakítandó Postahivatal/Gyermekorvosi rendelő épület
	  kivitelezésére.
	 - Az Önkormányzat 30 napon belül árajánlatokat kér a város területén
	  lévő egyes utak aszfaltozására.
	  
Az ülést teljes terjedelemben mind a Tér Televízió, mind a Fertőpart Televízió
(FTV) felvételről sugározta.

2001. április 18.: Pénzügyi Bizottság ülése

Polgármesteri Hivatal, 17.00 óra

2001. április 23.: Képviselő testület ülése

Polgármesteri Hivatal, 16.00 óra
Napirend:
1.np.:  A Képviselő Testület egyhangulag elfogadta mind az Önkormányzat 2000.
	 évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletet, mind
	 a vonatkozó Könyvvizsgálói jelentést (az Önkormányzat 2000. évi
	 Egyszerüsített beszámoló felülvizsgálatáról).
2.np.:  A Képviselő Testület rendeletet alkotott a temetők rendjére
	 vonatkozóan.
3.np.:	 A Tulok Viktor aljegyző által előterjesztett, az Állatok tartásáról
	 szóló rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés egy ellenvélemény
	 és két képviselő tartózkodása miatt elutasításra került.
4/a.np.: A Képviselő Testület felhatalmazta a polgármestert a Győr-Moson-Sopron
	 Megyei Területfejlesztési Tanácshoz történő CÉDE pályázat benyújtására.
4/b.np.: A Képviselő Testület jóváhagyta a tervezett turisztikai kiadvány
	 anyagi támogatására vonatkozó javaslatot.
4/c.np.: A Képviselő Testület - 1 fő tartózkodásával - elfogadta a Fertőd,
	 Fő út 80. szám alatti ingatlan bérlőire vonatkozó bérleti jogviszony
	 rendezésének módját.
4/d.np.: A Képviselő Testület elfogadta a Fertőd, 0190/6 és 0190/7 hrsz.
	 külterületi ingatlan belterületbe vonására-, ill. telkek kialakítására
	 vonatkozó javaslatot.
4/e.np.: A Képviselő Testület hiteltörlesztés átütemezés ügyében döntött.

Az ülést teljes terjedelemben a Tér Televízió felvételről sugározta.

2001. június 11.: Szociális Bizottság ülése

Polgármesteri Hivatal, 15.00 óra

2001. június 25.: Oktatási, kulturális és idegenforgalmi Bizottság ülése

Polgármesteri Hivatal, 10.30 óra

2001. június 29.: Pénzügyi Bizottság ülése

Polgármesteri Hivatal, 18.00 óra

2001. július 2.: Képviselő testület rendkívüli ülése

Polgármesteri Hivatal, 10.00 óra
Napirend:
1.np.:  A Képviselő Testület egyhangulag elfogadta az Önkormányzat 2001. évi
	 költségvetési rendeletének - egyébként technikai jellegű - módosítását,
	 "Előirányzat-felhasználási ütemterv" -el történő kiegészítését.
2/1.np.: A Képviselő Testület döntött a Milleniumi emlékkeresztek létesítése
	 ügyében.
	 A Képviselő Testület - a lakosságtól beérkezett javaslatokat is figye-
	 lembe véve - egyhangulag úgy döntött, hogy két emlékkereszt felállítá-
	 sára kerül sor a város közigazgatási területén, az alábbi helyeken:
		- Eszterházai városrészen: Madách sétány 1-2. (Polgármesteri
		 Hivatal - régi Iskola) között elterülő parkosított részen.
		- Tőzeggyár városrészen: a harangláb melletti téren.
	Az emlékkeresztek felállítási költségét a Képviselő Testület költség-
	vetésében biztosítja.
	Az emlékkeresztek ünnepélyes felavatásának időpontja:
	2001. augusztus 20.
2/2.np.: A Képviselő Testület egyhangulag elfogadta a helytörténeti kézikönyv
	 Fertődről megjelentetésre vonatkozó javaslatot, megbízta a Soproni
	 Levéltár kijelölt dolgozóit annak elkészítésével.
	 A könyv kiadásának várható időpontja: 2002. május 15.
	 A szerkesztési- és nyomdai munkák költségére forrást különített el a
	 Képviselő Testület. 
2/3.np.: A Képviselő Testület egyhangulag elfogadta Kocsis Ferenc képviselő Úr
	 közterületek elnevezésére vonatkozó javaslatát, így az alábbi, ezeddig
	 név nélküli közterületek elnevezésére került sor:
	 - Hársfa köz (Hrsz.:120 út, Fertőd/Sarród határán),
	 - Pomogyi út (az Eszterházi kastélytól a Pomogy irányába vezető főút).
2/4.np.: A Képviselő Testület (2 fő ellenvéleménnyel) elfogadta Kocsis Ferenc
	 képviselő Úr játszótér kialakítására vonatkozó javaslatát (az eszterházi
	 településrészen). Döntött a játszótér helyéről (Madách sétány 2. - új
	 iskola mögötti területrész), meghatározta a kialakítás költségét,
	 elkülönítette a benyújtandó pályázathoz kapcsolódó saját forrást.
2/5a.np.: A Képviselő Testület egyhangulag elfogadta Varga Jenő Általános Iskola
	 igazgató Úr alábbi előterjesztéseit:
	 - A 2001/2002 -es tanévben a süttöri városrész alsó tagozatos iskola-
	  épületében két 1. osztály indítására kerül sor. Az új tanterem
	  kialakítása műszaki átalakításokkal kerül megvalósításra.
	 - A 2001/2002 -es tanévben három 5. osztály indítására kerül sor.
2/5b.np.: A Képviselő Testület döntött a 2001/2002. iskolaév kezdetének idő-
	 pontjáról: 2001. szeptember 3. (hétfő).
2/6.np.: A Képviselő Testület döntött a 2001. évben megvalósítandó út- és járda
	 építések, felújítások tárgyában.
	 - Járdafelújítás (aszfalt burkolat):
	  - Vasút sor
	  - Béke út
	 - Útfelújítás (aszfalt burkolat):
	  - Vörösmarty Mihály utca
	  - Arany János utca
	  - Liszt Ferenc utca
	 - Autóbusz-forduló és parkoló építés (Mester tó helyén):
	  Murvaburkolat kiépítésével kerül megvalósításra.
	 A kivitelezést az összességében legjobb árajánlatot adó Strabag Kft. végzi.
	 A Vasút soron a korábban kiépült járda folytatása 550 m hosszban
	 (Fertőszentmiklós település határáig) szükséges aszfalt járda építése.
	 Az építési költségekre pályázatot nyújt be az Önkormányzat, így a
	 kivitelezésre legelőbb 2002. évben kerülhet sor.
2/7.np.: A Képviselő Testület döntött a 2001. év végéig érvényes, a Gyermekkonyha
	 működtetésére vonatkozó, a Haydn Kft-vel 1993-ban kötött szerződés 10 évre
	 történő meghosszabbítása tárgyában, tekintettel arra, hogy a Kft.által
	 nyújtott szolgáltatás éves volumene nem éri el a Államháztartásról szóló
	 Törvényben (Költségvetés) meghatározott mértéket, így nem kötelező a Kbtv.
	 szerinti pályáztatást lefolytatni.
	 Fentiek szerint a bérbeadó továbbtárgyalja a szerződéses feltételeket a
	 vállalkozóval.
2/8.np.: A Képviselő Testület egyhangulag döntött az Önkormányzat tulajdonában lévő,
	 039 hrsz-ú, út megjelölésű ingatlannak a Magyar Cukoripari Rt. Petőházi
	 Cukorgyára részére történő értékesítéséről.
2/9.np.: A Képviselő Testület egyhangulag támogatta az Önkormányzat és a Do Well Rt.
	 közötti Együttműködési Megállapodás megkötésére vonatkozó javaslatot.
2/10.np.: A Képviselő Testület egyhangulag jóváhagyta a Kisalföld Mezőgazdasági Rt.
	 (9072 Nagyszentjános, Fő út 1.) részére - a Magyar Állam tulajdonában, a
	 címzett kezelésében lévő külterületi utak és árkok (2-2 db) Fertőd Város 
	 Önkormányzata tulajdonába történő átadásához történő hozzájárulása
	 ügyében - írt levél megszövegezését.
2/11.np.: A Képviselő Testület elutasította a Polgármesteri Hivatal ISO 9001:2000.
	 szabvány szerint tanusított minőségirányítási rendszer kiépítésének 
	 ezévi indítását. Az elutasítás oka elsősorban a forráshiány.
2/12.np.: A Képviselő Testület egyhangulag elfogadta a Fertődi Általános Iskola
	 pedagógiai programjának módosítását. A módosítás a közoktatásról szóló
	 1993. évi LXXIX. törvény időközbeni módosítása miatt vált szükségessé.
2/13.np.: A Képviselő Testület változatlan formában, egyhangulag elfogadta a Fertőd
	 Város 2000. évi gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladat-ellátásáról szóló
	 átfogó értékelést.
2/14.np.: A Képviselő Testület nem támogatta a Fertődi Zeneiskola igazgatójának a
	 szombati napokon történő oktatás bevezetésére tett indítványát, annak
	 költségvonzatát nem áll módjában biztosítani.

A (nyilvános) ülésről TV felvétel nem készült.

2001. július 10.: Szociális Bizottság ülése

Polgármesteri Hivatal, 15.00 óra

2001. augusztus 21.: Szociális Bizottság ülése

Polgármesteri Hivatal, 15.00 óra

2001. szeptember 13.: Pénzügyi Bizottság ülése

Polgármesteri Hivatal, 17.00 óra

2001. október 18.: Képviselő testület rendkívüli ülése

Polgármesteri Hivatal, 16.00 óra
Napirend:
1.np.  A Képviselő Testület egyhangulag elfogadta az Önkormányzat 2001. évi
    költségvetési rendeletének módosítását.
2.np.: A Képviselő Testület egyhangulag jóváhagyta a Fertőd Város Önkormányzatának
    Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/1995. (XI.10.) ÖR.
    rendeletének módosítását.
3.np.: A Képviselő Testület rendeletet alkotott a Polgármesteri Hivatalban
	foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális-, jóléti- és
	egészségügyi juttatásokról, valamint szociális- és kegyeleti
	támogatásokról.
4.np.: A Képviselő Testület módosította a szórakoztatóipari egységek
    zeneszolgáltatásának szabályozásáról szóló 6/1994. (VI.13.) ÖR.
    rendeletet.
5.np.: A Képviselő Testület egyhangulag elfogadta az Önkormányzat 2001. év
    I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót.
6.np.: A Képviselő Testület jóváhagyta a Fertődi Zeneiskola
	- Közalkalmazotti Szabályzatának-, valamint
	- Pedagógiai Program módosítását.
7/a.np.: Ingatlanvásárlási kérelmek bírálata:
     - A Képviselő Testület egyhangulag jóváhagyta Kalmár Zoltán (Tőzeggyár)
	  ingatlanvásárlási kérelmét. Az 1.500 m2 térmértékü területingatlant
	  részére lakásépítés céljára 300 Ft/m2 áron értékesíti.
 	 - A Képviselő Testület 4 "igen", 1 "nem" és 4 "tartózkodás" mellett
	  elutasította a Faudvar Kft. (Sopron) ingatlanvásárlási kérelmét
	  (Fertőd, Hrsz. 090/20.).
	 - A Képviselő Testület egyhangulag jóváhagyta a Rajt Kft. (Fertőd)
	  ingatlanvásárlási kérelmét. A 930 m2 térmértékü területingatlant
	  (Hrsz.: 731/1.) részére 250 Ft/m2 áron értékesíti.
7/b.np.: A Képviselő Testület egyetértett a Nemzeti Kulturális
	 Örökség Minisztériuma által készített, a Fertőd Város 
	 Önkormányzatának közművelődési feladatellátásáról szóló
	 vizsgálat anyagával.
7/c.np.: A Képviselő Testület egyhangulag döntött a MÉDIAKOMP Bt.
	 térítés ellenében adatbázis használati jogot biztosító
	 felajánása ügyében. A MEDIAKOMP adatbázis használati
	 joga igénybevételére vonatkozó megállapodást nem köti
	 meg.
8.np.: Polgármester Úr tájékoztatta a lakosságot
	 - Fertőd város közvilágításának korszerüsítéséről.
	 - A szelektív hulladékgyűjtés megszervezéséről.

A (nyilvános) ülésről TV felvétel nem készült.

2001. október 30.: Szociális Bizottság ülése

Polgármesteri Hivatal, 15.00 óra
A "Bursa Hungarica" Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatok értékelése.
Beérkezett pályázatok száma: "A" tipusú: 12 db.
			   "B" típusú: 2 db.
Ösztöndíjban részesülhetnek: "A" tipusú: 5 db.
			   "B" típusú: 1 db.

2001. november 13.: Szociális Bizottság ülése

Polgármesteri Hivatal, 15.00 óra

2001. november 27.: Pénzügyi Bizottság ülése

Polgármesteri Hivatal, 17.00 óra

2001. november 29.: Képviselő testület ülése

Polgármesteri Hivatal, 16.00 óra
Napirend:
Napirend előtt: A megüresedett képviselői hely betöltése.
	Előzmény: Patonai Tamás képviselő 2001. október 18-án lemondott
	mandátumáról, így a törvény értelmében helyére az Önkormányzati
	választásokon a 13. helyet megszerzett Németh Géza (Süttör) került.
1.np.: A Képviselő Testület egyhangulag jóváhagyta a Fertőd Nagyközség Közös
	Tanácsának az állatok tartásról szóló 4/1988. (XII.7.) TR. rendeletének
	módosítását.
2.np.: A Pénzügyi Bizottság tagjának, elnökének megválasztása:
	A Pénzügyi Bizottság Németh Gézát javasolta a Bizottság új tagjának,
	vezetőjének pedig Kocsis Ferenc képviselőt, s melyet a Képviselő
	Testület egyhangúlag megszavazott.
3.np.: A Képviselő Testület változtatás nélkül egyhangulag elfogadta az
	Önkormányzat 2002. évi költségvetési koncepcióját, továbbá az
	Önkormányzat 2001. III. negyedévi gazdasági beszámolóját.
4/a.np.: A Képviselő Testület az alábbi ingatlaneladási ügyekben,
	 ingatlanvásárlási kérelmekben döntött:
	- Az Önkormányzat nyilt licit keretében kívánja értékesíteni a Fertőd
	 (Hrsz. 057.) és Fertőendréd (Hrsz. 07/2.) ingatlanokat.
	- Egyhangulag döntött a Faudvar Kft. (Sopron) és a Feki Kft. (Fertőd)
	 ingatlanvásárlási kérelme (Fertőd, Hrsz. 090/20.) ügyében, nevezett
	 ingatlant részükre 250 Ft/m2 áron értékesíti.
4/b.np.: A Képviselő Testület döntött a Fertőd 07/2 hrsz. terület-ingatlan 
	 (Jókai Mór utcai "régi bánya") belterületbe vonásáról.
5.np.: Polgármester Úr tájékoztatta a lakosságot
	- A Széchenyi Terv kapcsán könyvtárfejlesztésre kiírt pályázaton
	 elnyert 2.100.000 Ft -ról.
	- A hóeltakarítás rendjéről (a Város kezelésében lévő utakon a
	 hóeltakarítást Czifra Attila vállakozó végzi gépparkjával).

Az ülést - teljes terjedelemben - a Tér Televízió élő adásban sugározta.

2001. december 19.: Közmeghallgatás, majd a Képviselő Testület ülése

Esterházy kastély könyvtárterem, 17.00 óra
Közmeghallgatás:
Napirend:
1.np.: Polgármester Úr tájékoztatta a lakosságot a 2001. évben végrehajtott
	fejlesztésekről, felújításokról, az elnyert pályázatokról.
2.np.: Polgármester Úr tájékoztatta a lakosságot a 2002. évi fejlesztésekről,
	azok ütemezéséről.
3/a.np.: Pantelics András rendőr-őrnagy tájékoztatta a lakosságot Fertőd
	 Város közbiztonsági helyzetéről.
3/b.np.: Tájékoztató hangzott el az Esterházy kastély felújításáról,
	 hasznosításáról.
	 Előadó: Némethné Kemenes Mária
Ezt követően került sor a megjelent polgárok kérdéseinek felvetésére:
- Ábrahám Márk
- Fülöp Istvánné
- Horváth Zoltán
- Vámosiné Czinder Cecília
- Zatyko Józsefné

Képviselő Testület ülése:
Napirend:
1/a.np.: A Képviselő Testület döntött a 2002. évi víz- és csatornadíjakról:
     Vízszolgáltatás díja:               138,80 Ft/m3 + ÁFA
     Csatornaszolgáltatás díja (lakosság részére):   140,80 Ft/m3 + ÁFA
                  (vállalkozások részére): 148,90 Ft/m3 + ÁFA
1/b.np.: A Képviselő Testület döntött a 2002. évi víz- és csatornaközmű
	 közműfejlesztési hozzájárulásának mértékéről(gazdálkodó szervek részére):
     Ivóvízszolgáltatásra:               111.000 Ft/m3/nap
     Csatornaszolgáltatásra:   			  149.000 Ft/m3/nap
2.np.:  A Képviselő Testület egyhangulag elfogadta az Önkormányzat 2001. évi
     költségvetési előirányzatainak módosítását.
3/a.np.: A Képviselő Testület egyhangulag döntött az Esterházy Kastélymúzeum Kht.
	 -ban lévő pénzbeni Önkormányzati tulajdoni hányad (500.000 Ft)
	 felhasználásáról. Az Önkormányzat ezen összeget átadja a MÁG -nak azzal
	 a megkötéssel, hogy azt a Kastély javára fordítsa.
3/b.np.: A Képviselő Testület egyhangulag jóváhagyta az Eszterháza település-
	 részen tervezett, pályázatból megvalósuló játszótér részére történő
	 saját forrás biztosítását.
3/c.np.: A Képviselő Testület egyhangulag jóváhagyta a Kastély szerkezeti- és
	 szabályozási tervének megrendelésére vonatkozó indítványt.

Az ülést - teljes terjedelemben - a Tér Televízió felvételről sugározta.

Fertőd város zászlaja
Fertőd város zászlaja (Fotó: Kocsis F.)


Frissítve: 2001.12.30. Copyright © Kocsis Ferenc, 2001.